Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Maximální transparentnost pro maximální efektivitu provozu EX vozíků

16. 12. 2021

Aplikace EX Monitoring od Linde Material Handling informuje řidiče manipulačních vozíků s EX ochranou proti výbuchu o stavu komponent důležitých pro bezpečnost a podporuje servisní techniky při diagnostice a opravách. Mezi výhody pro operátory patří vyšší komfort, zvýšená transparentnost, úspora času a pro provozovatele ještě vyšší provozuschopnost vozíků s EX ochranou.

Směrnice ATEX pro provoz EX manipulačních vozíků v nebezpečných zónách vyžaduje důsledné sledování definovaných parametrů, aby se zamezilo vzniku zdrojů vznícení, které by mohly vést k požáru nebo výbuchu. Společnost Linde Material Handling vyvinula svou aplikaci EX Monitoring, která umožňuje nepřetržité sledování těchto hodnot. Zajišťuje maximální dostupnost EX vozíku díky zobrazení hodnot a chyb souvisejících s bezpečností a poskytováním konkrétních bezpečnostních opatření. Aplikace podporuje nejen řidiče vysokozdvižných vozíků, ale i jejich provozovatele při zajištění co nejbezpečnějšího a bezporuchového provozu. Zároveň aplikace zjednodušuje údržbu, diagnostiku a opravy. „Provoz EX vozíků s ochranou proti výbuchu v citlivých oblastech je díky tomu ještě produktivnější,“ shrnuje Elke Karnarski, produktový manažer odpovědný za EX vozíky Linde a řešení ochrany proti výbuchu.

Mnoho provozů chemického, farmaceutického, kosmetického, ale i potravinářského

a nápojového průmyslu, stejně jako v procesy logistiky, je ohroženo potencionálním požárem a následným výbuchem, protože se v těchto oblastech nebezpečné materiály nejen vyrábějí, ale i dále zpracovávají, přepravují a skladují. Všude je nezbytné eliminovat veškeré potencionální zdroje vznícení, které by mohly způsobit výbuch s ničivými následky. Manipulační vozíky mohou být provozované v zónách 1/21 a 2/22 dle směrnice ATEX – patří sem například výrobní oblasti, kde se nebezpečné materiály volně míchají nebo přemisťují do jiných obalů, a také prostory, kde jsou sice nebezpečné materiály skladovány a přepravovány v uzavřených kontejnerech, ale mohou být uvolněny v případě náhodné nehody nebo kolize. Když se plyny nebo prach smísí v určitém poměru

s kyslíkem v okolním vzduchu, může to vytvořit výbušnou atmosféru, kde k problému stačí nechtěná iniciace. Zdrojům vznícení na EX vozících lze zabránit pomocí vhodného nevýbušného konstrukčního řešení a také důsledným sledováním bezpečnostních parametrů – což dnes zahrnuje na EX vozíku s ochranou proti výbuchu až 50 hodnot, především teplotně relevantní parametry, hodnoty odporu, napětí a úroveň opotřebení ochranných prvků. Dále sem patří například teplota elektronických řídicích jednotek

a výkonových modulů, brzdových čelistí, magnetických brzd a elektromotorů. Až dosud bylo běžnou praxí informovat řidiče o závadách kritických z hlediska bezpečnosti pomocí blikajícího kódu na displeji vozíku. V každodenním provozu však identifikace závad neprobíhá vždy dostatečně pečlivě a důsledně. Někdy tak může EX vozík zůstat mimo provoz i déle, než je opravdu nutné. Závada často není dostatečně zaevidována

a následná návštěva servisního technika je pak neefektivní, protože se nemohl na servisní zásah řádně připravit a vybavit.

Aplikace EX Monitoring pro efektivní preventivní údržbu a servis ve správný okamžik

Aplikace EX Monitoring nyní nabízí chytré řešení. Poskytuje řidičům a správcům vozíkového parku s EX vozíky, provozovanými v zónách 1/21 nebo 2/22 dle ATEX, komplexní informace o stavu jejich EX ochrany. Aplikace na místě zkontroluje na vozíku jednotlivé systémy ochrany proti výbuchu a také ukáže, co je třeba udělat v případě

nějakého problému. Vysvětluje význam jednotlivých chybových kódů a identifikuje konkrétní závadu. Integrovaný dvoustupňový barevný semafor navádí k dalším potřebným krokům zcela jednoduše a jednoznačně: Žlutá kontrolka znamená, že je třeba vozík nechat vychladnout a provést příslušnou údržbu. Pokud svítí červeně, je nutné okamžitě vozík odstavit z provozu a zavolat autorizovaného servisního technika. Další pomoc poskytuje funkce podrobné diagnostiky, která zobrazuje všechny hodnoty sledovaných bezpečnostních komponent a parametrů. Aplikace také zobrazuje historii zobrazených chyb a poskytuje konkrétní doporučení pro servis. Zaznamenávají se také všechny podrobnosti, týkající se opotřebení komponent kritických pro bezpečnost, a zbývající provozní hodiny do předepsané údržby. Aplikace EX Monitoring od Linde MH je tak

jedinečným prodejním argumentem. K dispozici je již pro 5 řad EX vozíků Linde

s ochranou proti výbuchu a bude součástí i všech budoucích EX modelů Linde.