Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Udržitelnost v Linde

Víc než jen zelená image
Nízkozdvižný vozík vybavený Li-iontovou technologií od společnosti Linde v nabíjecí stanici.

Udržitelnost znamená víc než jen zelené logo nebo obsáhlou zprávu o udržitelnosti. Pod tímto pojmem se i ve společnosti Linde Material Handling skrývá mnohem víc, a to cílená strategie udržitelnosti, která pozitivně ovlivňuje životní prostředí i zákazníky a zaměstnance.

Udržitelnost znamená převzetí zodpovědnosti. Dlouhodobě udržitelné směřování je ve společnosti Linde důležité proto, že na něm závisí obchodní úspěch našich zákazníků a tím i náš vlastní. Integrací ekologických a společenských cílů do našich obchodních postupů a aktivit vytváříme trvalou hodnotu.


Zde najdete naši brožuru o udržitelnosti

Odkud pochází pojem udržitelnost?

Princip udržitelnosti původně pochází z lesního hospodářství a znamená nespotřebovat více zdrojů, než v budoucnu doroste. Tento přístup je dnes chápán globálně a definován šířeji. Například Světová komise pro životní prostředí a rozvoj 1987 v takzvané Brundlandtově zprávě pod názvem Naše společná budoucnost konstatuje:

Udržitelný je takový rozvoj, který odpovídá potřebám dnešní generace, aniž by ohrožoval možnosti budoucích generací, uspokojování jejich vlastních potřeb a volbu životního stylu.

Co to znamená pro Linde?

Nejrůznější globální výzvy ovlivňují životní prostředí, společnost i náš podnik. Udržitelný podnik však nevznikne ze dne na den. Od roku 2012 pracujeme na systematické a obsáhlé strategii udržitelnosti, abychom dostáli dalšímu vývoji, před kterým společnost Linde a její investoři stojí:

  • Změna klimatu a omezené zdroje
  • Ochrana lidských práv
  • Zdraví a demografické změny
  • Zajištění rozmanitosti a rovnosti příležitostí
  • Urbanizace

Budova LMH v Aschaffenburgu

Strategie a podnikové vedení

Krok za krokem k lepší udržitelnosti

Společnost Linde definovala cíle, které zakotvila v celém hodnotovém řetězci, aby krok za krokem realizovala strategii udržitelnosti:

Na základě výsledků analýzy závažnosti jsme definovali strategické oblasti činnosti. Ty ukazují, na kterých místech hodnotového řetězce – u dodavatelů, v rámci Linde Material Handling nebo u zákazníků – budou přijata opatření pro zvýšení udržitelného výkonu. Model slouží společnosti Linde jako řídicí nástroj a zároveň jako orientační rámec pro všechny budoucí aktivity související s udržitelností, od stanovení cílů a definice opatření až po vysvětlování významu udržitelnosti. Prostřednictvím tohoto nástroje se zároveň zajišťuje začlenění do programu udržitelnosti skupiny KION Group.

A kdo řídí realizaci této strategie?

Předpokladem úspěšné realizace strategie udržitelnosti ve společnosti Linde je profesionální management s jednoznačně definovanými rolemi a zodpovědností. Potřebný rámec k tomu vytváří jasná organizace řízená přímo vedením podniku.

Nejvyšší zodpovědnost spočívá na celém podnikovém vedení. Kompetentním vedoucím managementu udržitelnosti je Dr. Holger Hoppe, který koordinuje všechny aktivity v podniku, řídí reportování a controlling. Oddělení udržitelnosti je také zdrojem dalších podnětů a vyvíjí a plánuje celopodnikové strategie a pilotní projekty v duchu udržitelnosti. Ve své funkci zodpovídá Dr. Hoppe rovněž za programu udržitelnosti skupiny KION Group. Tím je zajištěna realizace synergií v oblasti interního a externího výkaznictví i propojení a předávání vědomostí v rámci KION Group.

Manažerský tým jako hlavní nástroj organizace udržitelného rozvoje

Hlavní součástí organizace udržitelného rozvoje je speciální manažerský tým pod vedením členů představenstva společnosti Linde. Tento tým se skládá také z vedoucích jednotlivých oblastí činnosti zaměřených na udržitelnost a regionálních koordinátorů udržitelnosti.

Za realizaci a dosažení cílů opatření, která jsou písemně stanovena v programu udržitelnosti, zodpovídají příslušné oblasti činnosti s podporou koordinátorů v jednotlivých regionech a jednotkách.

Úspěch u EcoVadis

Od roku 2012 je společnost Linde jako dodavatel pravidelně prověřována a certifikována nezávislým poskytovatelem služeb EcoVadis. Díky stříbrnému hodnocení patří Linde v příslušné referenční skupině k pěti procentům nejlépe hodnocených podniků. Analytický systém používaný k prověřování zahrnuje 21 kritérií ze čtyř tematických oblastí: životní prostředí, férové pracovní postupy, etika a férové obchodní praktiky a také dodavatelský řetězec. Metodika je založena na mezinárodních standardech udržitelnosti, jako jsou iniciativy Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact a směrnice o společenské odpovědnosti ISO 26000.

Výroba ve společnosti Linde

Ochrana životního prostředí

Udržitelné směřování společnosti Linde se projevuje zajišťováním ekologických a bezpečných výrobků. Tyto výrobky pomáhají našim zákazníkům šetřit energii, snížit emise a zajistit vysoké standardy bezpečnosti práce. Náročné cíle pro ekologickou výrobu a bezpečné pracovní prostředí však platí také na provozní úrovni. Společnost Linde proto zavedla rozsáhlý systém HSE (Health, Safety, Environment – ochrana zdraví, bezpečnost práce a životní prostředí).

Jaké prostředky jsou k dispozici pro dodržování ekologických směrnic?

V rámci naší politiky HSE jsme závazně stanovili, že všechny organizační jednotky musejí zavést odpovídající systémy řízení. Velká část těchto systémů už je certifikovaná podle norem ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 50001. V současné době se ve všech jednotkách společnosti Linde provádí externí certifikace v rámci strategie udržitelnosti.

Kromě toho se ve všech výrobních závodech již více než deset let evidují důležitá ekologická data, např. spotřeba energie a vody a množství odpadu. Každý závod přitom sleduje cíle snížení emisí a účinnosti, na které dohlíží příslušný zodpovědný manažer HSE. V rámci utváření managementu udržitelnosti Linde se od roku 2016 zavádějí celopodnikové kvantitativní cíle, jejichž naplňování kontroluje management. Dodržování požadavků HSE zajišťují pravidelné audity na úrovni skupiny KION Group.

Klíčové oblasti ochrany životního prostředí

Z ekonomických i ekologických důvodů patřily v uplynulých letech mezi klíčové oblasti enviromentálního managementu ve společnosti Linde energie a odpad. Nižší spotřeba energie ve výrobě má měřitelný dopad na strukturu nákladů a na produkci emisí skleníkových plynů. Důsledná recyklace pomáhá snížit množství odpadu a chránit surovinové zdroje.

Mítink ve výrobě u společnosti Linde

Zaměstnavatel

Spokojení zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu

K udržitelnému podniku nepatří jen ochrana životního prostředí a bezpečné výrobky. V politice udržitelného rozvoje hrají zásadní roli také zaměstnanci. Hlavní změny přitom spočívají v rostoucí internacionalizaci podniku a demografických změnách, jejichž důsledky jsou znatelné zejména v Německu a Evropě. Zajištění a vývoj systematického personálního rozvoje je tak hlavním bodem personální práce ve společnosti Linde Material Handling.

Systematické vzdělávání a další vzdělávání

Vzdělávací sdružení společnosti Linde Material Handling a Linde Hydraulics v Německu je největší vzdělávací společností bavorského regionu Dolní Mohan. Ve dvanácti různých učebních oborech a třech duálních studijních programech nabízí Linde mladým lidem vstup do profesního života. Kromě toho prostřednictvím nejrůznějších programů dalšího vzdělávání a výměnného programu Linde Mobility podporujeme také zaměstnance, kteří již profesní zkušenosti mají.

Náš příspěvek k rovnoprávnosti

Společnost Linde aktivně podporuje rovnoprávné zapojení žen a mužů do společnosti. V rámci této podpory cílíme hlavně na naše zaměstnankyně a zavádíme různá opatření, abychom dlouhodobě zvýšili poměr zaměstnanosti žen. Proto společnost Linde posiluje marketing na vysokých školách, aby včas přilákala mladé ženské talenty. Zvýšení podílu kandidátek v užším výběru na nová pracovní místa je jasným zadáním pro naše náborové oddělení.

Význam dobrého vedení

Vedení ve společnosti Linde zahrnuje jak podnik, tak jeho zaměstnance. K hlavním úkolům vedoucích pracovníků přitom vedle vedení a rozvoje zaměstnanců patří také organizace s pomocí exekutivního týmu. Tento tým se dále rozvíjí v agilních procesech a strukturách a zjišťuje potřeby zákazníků a trhů.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Jako zaměstnavatel nese společnost Linde Material Handling velkou zodpovědnost za zdraví svých zaměstnanců. Bezpečnost práce a ochrana zdraví proto mají v podniku nejvyšší prioritu. Linde aktivně podporuje zdravotní prevenci zaměstnanců a v rámci iniciativy „Vision Zero – Safety in your World“ si stanovuje za cíl stoprocentně zamezit úrazům ve vlastních provozních postupech a podporovat také zákazníky, aby tohoto cíle dosáhli. Naše externě certifikované systémy řízení bezpečnosti práce představují stabilní základ. Principy bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců jsou zakotveny v zásadách HSE (Health, Safety and Environment) společnosti Linde.

Výrobky

Zaměřeno na efektivní a bezpečné technologie

Ve výrobcích Linde je myšlenka udržitelnosti obsažena od nepaměti. Soustavně pracujeme na zdokonalování ekologických vlastností manipulačních vozíků. Jde přitom především o snížení emisí u vysokozdvižných vozíků s dieselovým a plynovým pohonem. Relevantní jsou však také vysoce výkonné elektrické vysokozdvižné vozíkys nízkou spotřebou energie a vývoj alternativních pohonů.

Při vývoji výrobků je středem zájmu člověk, který přístroj obsluhuje: Ergonomická filosofie společnosti Linde znamená, že zařízení se staví doslova kolem člověka. Všechny ovládací prvky jsou přizpůsobené pracovním požadavkům obsluhy a lze je ovládat intuitivně. Aktivní a pasivní bezpečnostní systémy chrání zdraví zaměstnanců a zamezují riziku nehod.

Jak ekologické jsou vysokozdvižné vozíky, zvedací vozíky apod.?

Zákazníci společnosti Linde, kteří by chtěli vyhodnotit a optimalizovat svůj vlastní přínos k ochraně životního prostředí, obdrží pro toto vyhodnocení spolehlivá data. Společnost Linde ve spolupráci s výzkumným institutem Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) vyvinula vlastní metodiku ekologické bilance a vyhodnotila důležité typy výrobků od zvedacího vozíku až po vysokozdvižný vozík se spalovacím motorem. Jak metodika, tak také ekologické bilance sedmi skupin výrobků obdržely certifikaci společnosti TÜV Rheinland.

Toto vyhodnocování probíhá ve čtyřech krocích:

1. definice cíle a rozsahu,

2. vyhotovení inventarizační analýzy,

3. posouzení dopadů životního cyklu,

4. interpretace výsledků.

Do inventarizační analýzy jsou přitom zahrnuty všechny vstupní a výstupní toky materiálu a energií a produkované emise celého procesního řetězce.

Prostřednictvím dalších služeb, jako jsou např. použité a pronajímané vozíky, vyvinula společnost Linde cyklus, ve kterém výrobky a služby do sebe zapadají a vzájemně se doplňují. Použité vozíky je proto možné dále používat a také tím lze povzbudit nové i stávající zákazníky k nákupu nových vozíků.

Společnost

Zodpovědnost vůči společnosti

Udržitelnost zahrnuje také společenskou zodpovědnost. Společnost Linde se již dlouhou dobu aktivně angažuje v sociální a humanitární oblasti prostřednictvím mnoha iniciativ, např. Linde Solidaria, Les Restaurants du Coeur a StaplerCup hilft e.V. Podporuje také vzdělávací, vědecké a ekologické projekty.

Společná pomoc

Významnou roli v rámci sociální angažovanosti společnosti Linde Material Handling hrají zaměstnanci. S velkým osobním nasazením přispívají téměř ke všem aktivitám a iniciativám podniku. Věnují se handicapovaným a připravují jim radostné zážitky, zapojují se do charitativních sportovních událostí a sbírek potravin pro potřebné a lidi bez domova nebo obstarávají ceny do tomboly a prodávají losy. Tím se projevuje silné lokální zaměření společnosti Linde jako regionálního hospodářského faktoru a zaměstnavatele.